JAK/STAT

查阅相关靶点产品

亚型选择性的产品

亚型 目录号 产品目录 亚型 目录号 产品目录
JAK2 selective inhibitor S2162 AZD1480 JAK3 selective inhibitor S2789 Tofacitinib (CP-690550,Tasocitinib)
STAT1 selective inhibitor S1491 Fludarabine STAT3 selective inhibitor S3030 Niclosamide
EGFR/ErbB1 selective inhibitor S1079 PD153035 HCl HER2/ErbB2 selective inhibitor S1167 CP-724714
Pim1 selective inhibitor S8005 SMI-4a
信号通路图下载
联系
我们