Ribosomal Peptidyl Transferase

抑制剂选择性比较

Ribosomal Peptidyl Transferase产品

目录号 产品描述 文献引用 实验数据
S5040

Tiamulin

Tiamulin是一种半合成的截短侧耳素类抗生素,与核糖体肽基转移酶中心结合、抑制蛋白合成。

S4988

Tiamulin fumarate

Tiamulin fumarate是一种半合成的截短侧耳素抗生素,与核糖体肽基转移酶中心结合,抑制蛋白质合成。

目录号 产品描述 文献引用 实验数据
S5040

Tiamulin

Tiamulin是一种半合成的截短侧耳素类抗生素,与核糖体肽基转移酶中心结合、抑制蛋白合成。

S4988

Tiamulin fumarate

Tiamulin fumarate是一种半合成的截短侧耳素抗生素,与核糖体肽基转移酶中心结合,抑制蛋白质合成。